§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania zawartych w nim informacji pozostałym uczestnikom gry.
 2. Podczas gry w Escape Room Ewakuacja uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń obsługi.
 3. W celach organizacyjnych uczestnicy powinni stawić się 5-10 min przed godziną rezerwacji.
 4. Każde spóźnienie skutkować może skróceniem czasu gry. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia uczestników, jeśli spóźnienie wynosi więcej niż 15 min względem godziny rezerwacji.
 5. Na terenie Escape Room Ewakuacja obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 6. W grze nie mogą brać udziału osoby, będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji zmieniających świadomość. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
 7. Uprasza się o niekorzystanie w trakcie gry z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i innych urządzeń elektronicznych. Niezastosowanie się do wymienionego punktu regulaminu skutkować może przerwaniem gry przez obsługę i wyproszeniem grupy.

§ 2. REZERWACJE

 1. W celu wzięcia udziału w grze w Escape Room Ewakuacja należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin, wolny od innych rezerwacji.
 2. Rezerwacji dokonać można za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.
 3. Przy rezerwacji należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz informację o ilości osób, biorących udział w grze.
 4. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem gry.
 5. W razie konieczności odwołania rezerwacji należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z obsługą w celu udostępnienia terminu innym osobom.
 6. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane wyłączne do celów rezerwacji.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby dokonującej rezerwacji. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przy rezerwacji będzie Ewakuacja Arkadiusz Bryk, ul. Fredry 1/1 85-057 Bydgoszcz, NIP: 554-277-85-20, tel. 791767266.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji musi podać dane osobowe niezbędne do przyjęcia rezerwacji: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Dane te są przetwarzane wyłącznie do: przyjęcia rezerwacji, zapisania jej w kalendarzu poprzez system informatyczny, przesłania wiadomości e-mail do Właściciela firmy i Rezerwującego. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 4. W przypadku, gdyby osoba rezerwująca lub uczestnik gry chciał otrzymać fakturę, musi podać dane niezbędne do wystawienia faktury. Dane te są przetwarzane wyłącznie do wystawienia faktury oraz zaksięgowania jej.
 5. Dane są przechowywane i przetwarzane w skrzynce poczty elektronicznej, z której wysyłane są potwierdzenia i na którą przyjmowane są rezerwacje oraz w skrzynkach połączonych i systemach informatycznych należących do:
 • Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252
 • Lockme Jakub Caban, ul. Tęczowa 7, 53-601 Wrocław, NIP: 898-209-36-73

zgodnie z obowiązującymi regulaminami tych usług.

 1. Uczestnik może ustnie wyrazić zgodę na zrobienie zdjęcia jego wizerunku po grze i przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail lub umieszczenie na profilu Facebook Escape Room Ewakuacja.
 2. Zdjęcia są przechowywane i przetwarzane na urządzeniu, którym zdjęcia zostały zrobione oraz na portalu Facebook prowadzonym przez Facebook Inc. 1601 Willow Road Melno Park, Ca 94015 USA oraz Facebook Ireland Ltd 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Ireland, zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
 3. Administrator danych nie przekaże danych Rezerwującego lub Uczestnika innym podmiotom. Dane nie są profilowane.
 4. Rezerwujący w każdym czasie ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Planowany termin usunięcia danych osobowych osoby rezerwującej to okres 6 miesięcy po zrealizowaniu usługi.

§ 4. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub voucherem w siedzibie firmy.
 2. Koszt gry według cennika podanego na stronie internetowej firmy.
 3. W przypadku posiadania zniżki w formie kuponu rabatowego lub innej formy rabatu, zależnego od obowiązującej promocji, należy poinformować o tym fakcie obsługę przed rozpoczęciem gry. W razie braku takiej informacji rabat może nie zostać naliczony.

§ 5. VOUCHERY PODARUNKOWE

 1. Voucher można zakupić w siedzibie firmy przy ul. Fredry 1/1.
 2. Koszt Vouchera wg cennika wybranego pokoju.
 3. Voucher upoważnia do jednorazowego udziału w grze grupy, składającej się z 2-5 osób.
 4. Ważność Vouchera wynosi 3 miesiące licząc od daty zakupu.
 5. Zakup Vouchera nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.
 6. W celu wykorzystania Vouchera należy go wręczyć obsłudze przed rozpoczęciem gry.

§ 6. GRA

 1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji.
 2. Przystąpienie do gry równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich punktów w nim zawartych.
 3. Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 5 osób.
 4. Czas gry wynosi 60 minut.
 5. Osoby poniżej 13. roku życia mogą brać udział w grze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
 7. Escape Room Ewakuacja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
 8. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
 9. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 10. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń – obsługa ma prawo przerwać grę i wyprosić uczestników bez możliwości zwrotu gotówki.

§ 7. POZOSTAŁE

 1. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.